• Реєстрація

1.Загальні  положення

  1. 1.Приймання дітей до 5- 10  класів гімназії здійснюється на конкурсній основі, якщо кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у відповідних класах,  згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №367 від 16.04.18 р. та Статутом гімназії.

У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця            проживання. Територія обслуговування за гімназією не закріплена.

1.2. Конкурс має відбуватися  з дотриманням принципів академічної доброчесності, публічності, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості.

1.3.  Присутність  сторонніх осіб  (в тому числі батьків всутпників) під час проведення конкурсу (іспиту) заборонена (за винятком уповноважених осіб органів, у сфері управління яких перебуває заклад).

1.4. Види, форми проведення та кількість  конкурсних випробувань, перелік навчальних предметів, за якими проводитимуться випробовування, а також  вимоги до  змісту, порядку оформлення та подання екзаменаційних завдань схвалюються педагогічною радою гімназії та затверджуются директором.

Вступні випробування мають бути спрямовані виключно на перевірку результатів навчання, визначених державними стандартами початкової та базової середньої освіти.

1.5. Конкурсні випробування проводяться в письмовій формі (тестування, диктант, письмова роботи).

1.6. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

1.7. Вступні випробування з одного навчального предмета для усіх вступників мають відбутися в один день.

1.8. Роботи учасників конкурсу, а також результати конкурсних випробувань, оформлені у вигляді протоколів відповідної комісії, зберігаються у закладі освіти не менше одного року.

1.9.Особи, які брали участь у конкурсі, зараховуються до закладу освіти у  порядку черговості згідно з отриманими результатами конкурсних випробувань.

Рейтингові списки учасників конкурсу із виставленими балами оприлюднюються у приміщенні закладу освіти після закінчення іспитів.

1.10. Особа  має право брати участь у конкурсах, що проводяться різними закладами освіти. У разі, якщо особа визнана переможцем у декількох закладах освіти, вона зараховується до того з них, до якого надала оригінал документа  про освіту та інші, визначені цим Порядком, документи упродовж 5 робочих днів після оголошення результатів конкурсу у відповідному закладі.

  1. Організація конкурсу.

2.1. Порядок   конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два  місяці  до його початку. Оголошення щодо умов і терміни проведення конкурсу розміщуються у приміщенні гімназії та доводяться до відома батьків на сайті гімназії..

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні гімназії вивішується перелік  предметів, за якими проводитимуться випробовування та орієнтовні  зразки завдань.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання (до 5 класу) проводяться після закінчення навчального року. За наявності вільних місць  проводиться додаткове конкурсне приймання (серпень).

2.4. Додаткове конкурсне приймання  може, як виняток, відбуватися протягом навчального року (за наявності вільних місць) за таких самих умов, що й основне. Наповнюваність класів не перевищує 30 учнів.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у гімназії створюється конкурсна  комісія , склад якої затверджується наказом  директора за погодженням з педрадою гімназії. До складу  конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор гімназії або його заступник.

2.6. Для проведення випробувань  із загальноосвітніх предметів з кожного предмета створюється  предметна комісія, її склад затверджується  наказом директора гімназії.

2.7. До участі в конкурсі  до 5 класу допускаються учні на підставі особистої заяви одного з батьків (або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора гімназії. До заяви  додаються:  ксерокопія табеля успішності за 1семестр поточного навчального року, завірена підписом директора школи та печаткою - для підрахунку середнього балу з профільних предметів (української мови, літературного читання, математики, англійської мови); 2 фотокартки дитини (розміром 2 х 3 ); один учнівський зошит у лінійку та один учнівський зошит у клітинку (у файлі). Прийом заяв проводиться після оголошення конкурсу.

2.8. До участі в конкурсі до 6-9 класів допускаються учні на підставі  особистої заяви одного з батьків, що подається на імя директора гімназії (при наявності вільних місць). До заяви додаються:

1. Табель успішності   за попередній рік навчання, завірений

підписом директора  школи та печаткою;

2. Дві фотокартки дитини (розміром 2 х 3).

2.9. Зарахування до 10-их класів гімназії учнів, відбувається після  видання наказу  про переведення  учнів 9 класу гімназії «Троєщина», які не виявили намір припинити  навчання і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти. На вільні місця (у разі їх наявності) діти зараховуються шляхом конкурсу.

2.10. До участі в конкурсі  до 10-х профільних класів допускаються випускники 9-х      класів з інших  закладів середньої освіти  на підставі особистої заяви на ім’я директора гімназії одного з батьків (із зазначенням  профілю навчання) . До заяви додаються:

1. Свідоцтво про  базову загальну середню освіту;

2. Додаток до свідоцтва;

3. Дві фотокартки дитини (розміром 2 х 3).

2.11. Інформація про кількість  зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється  в приміщенні гімназії та на сайті.

2.12. Рішення про проведення конкурсу має бути оприлюднене не пізніше  наступного робочого дня після його прийняття та містити інформацію про дату,  місце і час проведення  вступних випробувань.

Конкурс (основні вступні випробування) має бути завершений упродовж  двох тижнів з дня його оголошення (з урахуванням часу для подання апеляційних скарг відповідно до цього Порядку).

2.13. До початку та впродовж навчального року можуть бути проведені  додаткові вступні випробування для зарахування на вільні місця ( за умови їх  наявності) у 10-х класах, що проводяться на загальних засадах (у тому ж порядку і за аналогічними завданнями, що й основні вступні випробування). У  такому випадку наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.

2.14. Розподіл учнів 10-х класів за профілем навчання здійснюється із врахуванням рейтингу навчальних досягнень учнів:

суми середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту та  пудсумкових оцінок із  профільних предметів (згідно із заявами про  зарахування).

2.15.  За рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу  директора гімназії можуть бути відраховані учні  9 класу,  які здобули початковий  (1,2 чи 3 бали) чи не здобули жодного результу річного оцінювання та (або) державної  підсумкової атестації з одного з предметів, що ними вивчалися, відповідно до освітньої програми та навчального плану гімназії.

Про можливе відрахування батьки дитини та орган управління освітою за місцем проживання учня повинні бути письмово поінформовані у двотижневий строк до можливого відрахування.

2.16.Переможці районних (1 місце) предметних олімпіад звільняються  від вступного іспиту  з відповідного предмета. Їм виставляється оцінка – 12 балів:

2.17.  Конкурсні випробування проводяться з таких предметів:

до 5 класу            - української мови (диктант та граматична робота ,  які  оцінюються окремо) ;

-   математики (письмово)

до 6- 9 класів - української мови (диктант);

- математики  (письмово);

до 10 – філологічного класу;

- української  мови (диктант);

- англійської  мови  (тести);

до 10 – економічного  класу:

- української   мови (диктант)

- географії  (письмово – тести)

до 10 – математичного класу:

- української мови (диктант);

- математики (письмово);

2.18. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього   місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

2.19.Батькам, які подали заяву для участі у конкурсі до 5 класу, видається екзаменаційний лист вступника до гімназії з фотографією дитини.

2.20.В екзаменаційний лист записуються оцінки з конкурсних  предметів з підписами та прізвищами екзаменаторів.

2.21.Без екзаменаційного листа  учень до вступного іспиту  не допускається.

2.22.Учням, які отримали  оцінку початкового рівня навчальних досягнень з першого за розкладом іспитів предмета, екзаменаційний лист не видається.

2.23Після другого іспиту екзаменаційні  листи  на руки не видаються. Термін збереження  екзаменаційних листів в гімназії 1 рік.

2.24.Під час екзамену учням забороняється користуватися телефонами, калькуляторами, підказувати, порушувати дисципліну. Порушники цих вимог видаляються з екзамену.

3.  Проведення конкурсу.

3.1. Зміст завдань для проведення конкурсних випробовувань має відповідати  навчальним програмам закладів середньої освіти  (1- ІІ ступенів) (відповідного  класу). Ці завдання розробляються провідними  вчителями відповідних ПМК  гімназії та затверджуються директором гімназії.

3.2. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробовувань, що відбуваються в  різні дні.

3.3. Конкурсні завдання зберігаються в директора гімназії в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування член предметної комісії в присутності  її членів та вступників.

3.4. Для проведення конкурсного випробування в письмовій формі вступникам видається папір зі штампом  гімназії, передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою конкурсної комісії та його заступником та передаються для перевірки членам предметної  комісії без титульної сторінки.

Дешифрування робіт здійснюється головою конкурсної  комісії та його заступником після виставлення балів за роботу.

3.5. Для проведення усного випробовування вступникам видається папір зі штампом гімназії для підготовки до відповіді (складання тез або плану відповіді, запису основних призначень тощо).

3.6. Тривалість написання вступниками письмових робіт- одна астрономічна година.

3.7. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються в гімназії протягом року.

3.8. Результати конкурсних випробувань оформлюються  у вигляді  протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.9. Результати усного випробування учнів оголошуються в той самий день, письмового – у наступний день після його проведення. Учні, які отримали  оцінку початкового рівня навчальних досягнень, до наступних іспитів  не допускаються.

3.10. Оцінювання знань учнів здійснюється за 12-бальною шкалою:

10- 12 балів        - високий рівень навчальних досягнень

7-      9 балів       - достатній рівень навчальних досягнень

4  -   6 балів        - середній рівень навчальних досягнень

1 -   3 бали         - початковий рівень навчальних досягнень

3.11. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати довідку, на підставі заяви батьків їм надається право участі в повторних  конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор гімназії.Діти, які запізнилися або не з’явилися на конкурсне випробування без поважних причин, до  наступних випробувань не допускаються.

4.  Порядок зарахування.

4.1. Сума  конкурсних балів вступника до 5 класу гімназії має складатися із:

- оцінки за диктант;

- оцінки за граматичне завдання;

- оцінки за письмову роботу з математики;

- додаткового  балу(1 бал)  за відмінні успіхи у навчанні учня;

- додаткового балу (1 бал) за призове місце у районній олімпіаді з англійської мови (при  наявності диплома);

4.2. Додатковий бал за відмінні успіхи учня за 1 семестр поточного навчального року встановлюється за таблицею:

середній бал табеля за І семестр поточного   н.р.

з профільних предметів: українська мова,

літературне читання, математика, англійська мова

12 – 10

9 і менше

додатковий  бал

1

0

4.3.     Після закінчення вступних іспитів та   підрахунку   отриманої   суми

балів кожного учня конкурсна комісія  встановлює  прохідний  бал

відповідно до планової кількості  учнівських місць і   оприлюднює

його.

4.4. Сума кокнурсних балів вступників з інших шкіл до 10 профільного класу гімназії має складатися з :

- оцінки з української мови (диктант);

- оцінки з профільного предмету;

- середнього балу свідоцтва.

4.5. Діти, які успішно пройшли конкурс, зараховуються до гімназії     наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу. Перевага в зарахуванні, за рівної кількості балів, надається  дітям, які є братами та/ або сестрами дітей, які здобувають освіту у гімназії, чи є дітьми працівників гімназії, дітьми учасників ООС ЗС України..

4.6.Для зарахування до гімназії  подаються такі документи: заява, копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка  і  довідка встановленого зразка

(086-1/0), але не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу.

4.7. Після закінчення 5-денного терміну приймання заяв на зарахування до гімназії учні, які успішно пройшли конкурс і не надали заяву про вступ, втрачають право на зарахування. На їхнє місце зараховуються учні за найбільшою  сумою балів (за  рейтинговим  списком).

4.8. Рейтинговий список учнів із зазначенням суми балів  вивішується для загального ознайомлення у день оголошення підсумків конкурсу.

4.9. У день оголошення  підсумків конкурсу батьки мають право ознайомитися з письмовими роботами своїх дітей, які не пройшли за конкурсом. Члени предметної комісії зобов’язані обѓрунтувати обєктивність оцінки на основі норми оцінювання знань учнів. Спірні питання розглядає апеляційна комісія  гімназії.

4.10.Учасник конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням конкурсної комісії щодо результатів їх випробувань, може звернутися  з апеляційною скаргою до органу,  у  сфері управління якого перебуває заклад освіти , протягом двох робочих днів після оголошення результаів конкурсу. Оскарженню підлягають результати випробувань, що відбулися в письмовій  формі.

Апеляційна комісія  відповідного органу управління зобов’язана розглянути  апеляційну скаргу впродовж трьох робочих днів з дня її надходження та ухвалити обгрунтоване рішення. До  складу апеляційної комісії не зможуть входити працівники закладу освіти, в якому проводився конкурс. Проведення будь-яких додаткових конкурсних випробувань дитини під час розгляду апеляційної скарги забороняється.

Апеляційна комісія має право:

1. Залишити рішення конкурсної комісії без змін.

2. Змінити чи анулювати результати оцінювання учасника (учасників);

3. Визнати результати конкурсу недійсними.

4.11. Письмові роботи вступників видавати заборонено. Термін зберігання письмових робіт вступників, протоколів  іспитів  - 1 рік.

4.12. Розподіл учнів по 5-х класах здійснюється заступником директора з навчальної  роботи. При цьому діти, які набрали найбільшу суму балів,  рівномірно розподіляються по класах. Також по можливості враховуються бажання учнів вивчати за вибором другу іноземну мову (за навчальним планом).

4.13. Розподіл учнів по 6-9 класах здійснюється згідно з вакансіями, а в 10 класах - за вибраним профілем навчання.

 

4.14. Класні списки учнів 5-х та 10-х класів вивішуються  25 – 28 серпня, після цього  проводяться настановчі класні батьківські збори.

 

Наші новини

«Творимо майбутнє разом»   Декада партнерства та комунікації з батьками «Творимо майбутнє разом» згідно з...
День вікдритих дверей День відкритих дверей в гімназії «Троєщина» м.Києва відбудеться 23 березня 2019 р., з ...

Корисні матеріали

Режим роботи Режим роботи визначено на основі нормативно-правових актів і погоджено із голов...
Структура навчального року Структуру 2018 – 2019 навчального року перший семестр з 03 вересня по 21 грудня 2018 року...
Порядок вивчення окремих предметів Повноцінність профільного навчання забезпечується реалізацією як інваріантної...
Навчальний план гімназії   Робочий навчальний план гімназії «Троєщина» розроблений на виконання Закону У...
Copyright © 2019. гімназіія Троєщина.